ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, 13:37

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Παλαιό Φάληρο: Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι

0 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024, 20:46
Από σήμερα αναλαμβάνουν και τίθενται στην υπηρεσία των δημοτών.

Αξιοποιώντας το δυναμικό της δημοτικής παράταξης του «ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ» και με κύρια στόχευση σε δράσεις και έργα που απαντούν στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ανακοίνωσε με απόφαση του, τα ονόματα των νέων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων. Από σήμερα τίθενται στην υπηρεσία των Δημοτών και αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος της Δημοτικής Αρχής με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών: Αλέξανδρος Πανταζής.
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Πολιτισμού: Γεώργιος Πράπας.
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: Αλέξανδρος Κορόμηλος.
Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας: Ιωάννης Αρκουμάνης.
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πρασίνου: Νικόλαος Γιάκοβλεφ.
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: Μαρία Μιχαλοπούλου.
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού: Μιχαήλ Κουμεντάκος.
Αντιδήμαρχος Κ.Ε.Π.& Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας.
Αντιδήμαρχος Παιδείας: Χαράλαμπος Παπακωστόπουλος.
Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και Δημοτικών Βιβλιοθηκών: Μαίρη Τρύφων.
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας: Γεώργιος Ασημακόπουλος.

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1) Ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, αναλαμβάνει την εποπτεία και την εν γένει λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Συσσιτίου, την εποπτεία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης( ΚΔΑΠ) και του Summer Camp.

2) Ο Μελέτης Βατίστας, αναλαμβάνει την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

3) Ο Κωνσταντίνος Τεντόμας, αναλαμβάνει την εποπτεία του τμήματος Δημοτικού Νεκροταφείου της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων.

4) Ο Νικόλαος Σταθούσης, αναλαμβάνει την εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας Ανακύκλωσης.

5) Ο Αλέξανδρος Κορόμηλος, αναλαμβάνει την διοργάνωση εκδρομών των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου: Παναγιώτης Καρούμπαλης

Η απόφαση 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α' 134) .

3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 5056/2023 με τις οποίες αναμορφώθηκε ο προβλεπόμενος αριθμός των Αντιδημάρχων με βάση τον μόνιμο πληθυσμό, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.2 του ιδίου νόμου, οι οποίες αναφέρουν:
«Για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται σύμφωνα με τον παρόντα ή για κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργούσε σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] ή την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 και την παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και έχει καταργηθεί κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο, αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) κατά έναν (1) στον οικείο δήμο, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ».

5. Το γεγονός ότι σύμφωνα α) με τους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής, ο πληθυσμός του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ανέρχεται στις 64.863 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/Β4-461/21.4.2023) και β) με την υπ’ αρίθ. 1333/110822/27.12.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6- Ρ90), ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός Αντιδημάρχων για το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, διαμορφώνεται στους 8 έμμισθους και στους 3 άμισθους.

6. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1139/τ.Β΄/11.8.03).
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους ως έμμισθους Αντιδημάρχους του
Δήμου μας, με θητεία από 03/01/2024 μέχρι 02/01/2025 και τους μεταβιβάζουμε τις
αρμοδιότητες, ως εξής :

1. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
α. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
β. Αρμοδιότητες Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων πλην του Τμήματος Δημοτικού
Νεκροταφείου.
γ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την
τέλεσή τους.

2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΠΑΣ
α. Αρμοδιότητες Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Παιδείας και
Κοινωνικής Αρωγής.
β. Αρμοδιότητες διοργάνωσης και εποπτείας Πολιτιστικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων,
επιμορφωτικών και ενημερωτικών ημερίδων, εκθέσεων τέχνης κλπ.
γ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την
τέλεσή τους.

3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ
α. Αρμοδιότητες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
β. Οδική ασφάλεια δημοτικού δικτύου.
γ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την
τέλεσή τους.

4. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κος ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ
α. Εποπτεία και συντονισμό των προνιακών δομών, των Δημοτικών Ιατρείων, των δομών
υγείας και προγραμμάτων υγείας πλην του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του
Κοινωνικού Συσσιτίου.
β. Εποπτεία του Κέντρου Άνοιας.
γ. Εποπτεία και συντονισμό των ΚΑΠΗ πλην της διοργάνωσης εκδρομών.
δ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την
τέλεσή τους.

5. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ κος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ
α. Αρμοδιότητες Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
β. Διαχείριση και περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
γ. Εποπτεία εργασιών καθαρισμού - απολύμανσης κατοικιών, κατόπιν εισαγγελικής
εντολής.
δ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την
τέλεσή τους.

6. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κα ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
α. Αρμοδιότητες Δ/νσης Καθαριότητας πλην της υπηρεσίας διαχείρισης και περισυλλογής
εγκαταλελειμμένων οχημάτων και της υπηρεσίας ανακύκλωσης.
β. Εποπτεία στόλου οχημάτων και μηχανημάτων.
γ. Εποπτεία για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών.
δ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την
τέλεσή τους.

7.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ κος ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ
α. Εποπτεία και έλεγχος των αθλητικών χώρων.
β. Διοργάνωση πάσης φύσεως αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων.
γ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την
τέλεσή τους.

8. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ.Ε.Π & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ
α. Εποπτεία σε θέματα παρακολούθησης και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
β. Αρμοδιότητες Δ/νσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
γ. Εποπτεία και συντονισμό της δράσης «ανάπτυξη ψηφιακής πολιτικής».
δ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την
τέλεσή τους.

Β) Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως άμισθους Αντιδημάρχους του
Δήμου μας, με θητεία από 03/01/2024 μέχρι 02/01/2025 και τους μεταβιβάζουμε τις
αρμοδιότητες, ως εξής:

1.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
α. Αρμοδιότητες Τμήματος Παιδείας, Δια βίου μάθησης πλην των Δημοτικών
Βιβλιοθηκών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου, των Κ.Α.Π.Η., του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού
Συσσιτίου.
β. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών
πράξεων για την τέλεσή τους.

2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ κα ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝ
α. Εποπτεία, συντονισμός των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (πρώην ΝΠΔΔ).
β. Εποπτεία, συντονισμό και οργάνωση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών.
γ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την
τέλεσή τους.

3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
α. Εποπτεία παρακολούθηση και συντονισμό των εμπλεκομένων υπηρεσιών σε θέματα
Πολιτικής Προστασίας.
β. Οργάνωση των ενεργειών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
γ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την
τέλεσή τους.

Γ) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του
ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ως αναπληρωτής του.

Δ) Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του «διαύγεια» και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 00-6121.001
(τακτικές αποδοχές) και στον ΚΑ 00-6126.001 (εργοδοτικές εισφορές), στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.