ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024, 09:58

ΒΟΥΛΑ

Βούλα: Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από την πλημμύρα της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου

0 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, 22:37

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων των πολιτών που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023, και είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης (ΚΥΑ ΦΕΚ 1699/Τ Β΄/2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η οικονομική αποζημίωση αφορά αποκλειστικά:

1) την κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών

2) την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής

3) την χορήγηση επιδόματος στα άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

Η κατάθεση της σχετικής αίτησης θα γίνεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και εντός 45 ημερών από την ημερομηνία της πλημμύρας, στην οδό Ζεφύρου 2 στη Βούλα από τις 11:30π.μ.-15:00μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2132019921 και 2132019934 και μέσω email: meleftheriou@vvv.gov.gr.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες παροχών:

1. ΕΠΊΔΟΜΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ
Πρόκειται για εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) για την αντιμετώπιση των πρώτων βιοτικών αναγκών σε πολίτες των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από την πλημμύρα, δεν είναι δυνατή η διαμονή τους σε αυτήν και έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το επίδομα αυτό αποσκοπεί στην κάλυψη των πρώτων στοιχειωδών αναγκών όπως η προσωρινή διαμονή, η διατροφή και ο ρουχισμός.

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας. Επιπλέον του ανωτέρω επιδόματος, προβλέπεται η εφάπαξ χορήγηση ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων:

α) Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση (εκτός της αίτησης και του Ε1) πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση εκτός της αίτησης και του Ε1:

• Απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή

• Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ

2. ΕΠIΔΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΑΠΛΏΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥHΣ

Χορηγείται/Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) κατ’ ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους. Σε περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας, το ποσό μειώνεται κατά 50%. Το επίδομα αυτό χορηγείται για την αντικατάσταση πραγμάτων και ηλεκτρικών συσκευών που καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες και για απλές επισκευαστικές εργασίες που καθιστούν την κατοικία λειτουργική και δεν απαιτούν άδεια επισκευής ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
 
β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας ή της δευτερεύουσας ιδιόκτητης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

γ) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει, για τις περιπτώσεις ιδιόκτητης κατοικίας.

δ) Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς, όταν δεν υπάρχει Δελτίο Αυτοψίας της ΓΔΑΕΦΚ.

ε) Δελτίο επανελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, εφόσον έχει διενεργηθεί αυτοψία από την ΓΔΑΕΦΚ. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος της ΚΥΑ ΦΕΚ 1699/Τ Β΄/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) από την Επιτροπή του άρθρου 4, η οποία συμπληρώνει το έντυπο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» και το υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Δήμου. Στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών που διενεργούνται αυτοψίες από την ΓΔΑΕΦΚ, η παρ. 2 του εντύπου συμπληρώνεται με βάση το δελτίο επανελέγχου της ΓΔΑΕΦΚ»

3. ΧΟΡHΓΗΣΗ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΈΣΤΗΣΑΝ ΜΌΝΙΜΗ ΣΩΜΑΤΙΚΉ ΒΛΆΒΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΌ ΑΝΑΠΗΡΊΑΣ 67% ΚΑΙ ΆΝΩ
1. Χορηγείται εφάπαξ επίδομα ποσού τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) στα άτομα που, λόγω τραυματισμού τους, υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

β) Γνωμάτευση – Βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

γ) Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

Aναφορικά με τις επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτή αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής για καταγραφή ζημιών από την αρμόδια Επιτροπή (Διεύθυνση: 17 χιλ. Λεωφόρος Μαραθώνος, Παλλήνη και τηλέφωνα επικοινωνίας, 2132005292).

Η κατάθεση της σχετικής αίτησης πρέπει να γίνεται εντός 45 ημερών από την ημερομηνία εκδήλωσης (Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου) σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα/αρχεία, τα οποία επισυνάπτονται.

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.