ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, 14:11

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ελληνική Αστυνομία: Δύο προκηρύξεις για 950 άτομα - Οι θέσεις, τα προσόντα

0 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023, 12:24

Διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών σπουδαστών στην Ελληνική Αστυνομία, προκήρυξε η Ελληνική Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσίευση προκήρυξης για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023:

Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε οχτακόσιους πενήντα (850) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε εξήντα (60).

Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατατάσσονται στο 1ο, 2ο, και 4ο επιστημονικό πεδίο του άρθρου 4Α του Ν.4186/2013.

Επισημαίνεται ότι, το σύνολο των ως άνω επιτυχόντων θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη με ένα κλικ εδώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους.

Οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν από 01-01-1998 και μεταγενέστερα.

2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας (π.χ. απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο τίτλος).

3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τησωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών του Στρατού Ξηράς (Κατεύθυνση Όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

6. Να έχουν ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες, αμφότεροι/ες χωρίς υποδήματα.

Προκήρυξη μόνο για αστυνομικούς

Παράλληλα, σύμφωνα με την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών (Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προβλέπεται:

Ο αριθμός αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

1. Αστυνομικοί (Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες) που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 σε σαράντα (40).

Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, καλύπτεται από υποψηφίους με βάση τη βαθμολογία που απέκτησαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους τα προηγούμενα δύο (2) έτη (2021 & 2022), χωρίς νέα γραπτή εξέταση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται:

Σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις, στους υποψήφιους/ες του έτους 2021 που συμμετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις, Ημερήσιων Γενικών Λυκείων.

Σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις, στους υποψήφιους/ες, του έτους 2022, που συμμετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων.

β. Ποσοστό 90%, ήτοι τριάντα έξι (36) θέσεις, καλύπτεται από υποψηφίους/ες που θα
συμμετέχουν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων έτους 2023.

Ειδικά για τις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του έτους 2023, όπως έχει ανακοινωθεί, όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2023 με ένα (1) ενιαίο σύστημα εισαγωγής.

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ./Α΄/152), όπως ισχύει, «γονείς και τέκνα πολυτέκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη με ένα κλικ εδώ.

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης
παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών της παρ. 2 καλύπτεται από τους υποψήφιους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς). [παρ. 4, άρθρο 1, υπ΄ αριθ. 6000/2/275-α΄ από 23/01/2023 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ./Β΄/312/25-01-2023)]

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 1, της υπό στοιχείο (14) Κ.Υ.Α., ορίζεται ότι: «Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι – τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρχικά με τη γενική κατηγορία (σειρά) και εφόσον δε συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία».

5. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνομικών (ανδρών - γυναικών) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.

6. Σημειώνεται ότι δεν προκύπτουν καθ΄ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθ΄ όσον η διάταξη του άρθρου 13Α του Ν. 4186/2013 όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές. [παρ. 6, άρθρο 1, υπ΄ αριθ. 6000/2/275-α΄ από 23/01/2023 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ./Β΄/312/25-01-2023)]

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.