ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, 01:39

ΒΟΥΛΑ

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

0 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, 14:04

Ορίστηκαν με απόφαση Δημάρχου οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Με την 3450/2022 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώθηκαν τα ονόματα και οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2023. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους απερχόμενους Αντιδημάρχους για τη σημαντική συμμετοχή τους στην υλοποίηση των έργων και δράσεων του Δήμου και ευχήθηκε στους νέους Αντιδημάρχους καλή και παραγωγική θητεία. 
Σημειώνουμε πως διαχρονικά από την αρχή της θητείας του ως Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εμπιστεύεται το σύνολο των εκλεγμένων συμβούλων της πλειοψηφίας και για το λόγω αυτό όλοι έχουν αρμοδιότητες και ευθύνες από τη θέση αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου.

Συγκεκριμένα:

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με θητεία από 01/01/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Ανδριόπουλος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τεχνολογίας και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
​ γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
Έκδοση κάρτας δημότη.
​Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης

2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Σφέτσας Κωνσταντίνος του Ιωσήφ, ορίζεται Αντιδήμαρχος Τεχνικών Συνεργείων και Καθημερινότητας του Πολίτη. Θα μεριμνά για την επικοινωνία μεταξύ Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων και Υπηρεσιών για το συντονισμό επίλυσης προβλημάτων και του μεταβιβάζονται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες.

3. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζαχαράτος Νικόλαος του Γεωργίου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της κατάρτισης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του Δήμου.

4. Η Δημοτική Σύμβουλος Σταμπέλου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων (εκτός από την οργάνωση και λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου)
β) Κέντρα Κοινότητας

5. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Lehtinen Teemu Jussi Eerikki του Erkki, ορίζεται Αντιδήμαρχος Διεθνών Σχέσεων, Εσωτερικού Ελέγχου και Απόδοσης των Υπηρεσιών και του μεταβιβάζονται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες.

6. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κουσαθανάς Αντώνιος του Γεωργίου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας και του μεταβιβάζονται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες.

7. Η Δημοτική Σύμβουλος Πολίτη Όλγα Άρτεμις του Νικολάου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Παιδείας, και συνεπικουρεί το Δήμαρχο στις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Β. Οι Αντιδήμαρχοι στους οποίους μεταβιβάζονται πλήρη και συνολικά οι αρμοδιότητες είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι Ανδριόπουλος Μιχαήλ, Σταμπέλου Αικατερίνη, Κουσαθανάς Αντώνιος και Lehtinen Teemu Jussi Eerikki ορίζονται αρμόδιοι για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

Δ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Ε. Η ανάκληση ορισμού αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ανδριόπουλος Μιχαήλ. Εν τη απουσία του ορισθέντος Αντιδημάρχου και αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του αναπληρωτή Δημάρχου ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σφέτσας Κωνσταντίνος.

Ζ. Οι Αντιδήμαρχοι Σφέτσας Κωνσταντίνος και Lehtinen Teemu Jussi Eerikki θα είναι άμισθοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019. Οι λοιποί θα είναι έμμισθοι.

Η. Ορίζουμε ως εντεταλμένους συμβούλους με δικαίωμα υπογραφής, για τον συντονισμό και την εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους:

• Αργυρουδάκης Ελευθέριος του Σταύρου
Εντεταλμένος Σύμβουλος Λειτουργίας Υποστήριξης Οχημάτων και Αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας που περιλαμβάνει:
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (εκτός λεωφορείων του Δήμου)
Διαχείριση προσωπικού οδηγών οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

Βαμβασάκη Δημοσθένη του Μιχαήλ​ Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιβάλλοντος και Πρασίνου που περιλαμβάνει:
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
α) Τμήμα Περιβάλλοντος
β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου
γ) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων​
Λειτουργία και οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου. ​
Λειτουργία λαϊκών αγορών.
Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

• Βάση Νικόλαο του Κωνσταντίνου
Εντεταλμένος Σύμβουλος Υπηρεσίας Δόμησης και Πολιτικής Προστασίας που περιλαμβάνει:
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
α) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
β) Τμήμα Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης
γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

α) Συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και στη διατύπωση προτάσεων και υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης των δασικών περιοχών.

β) Συνδιαχειρίζεται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)

γ) Συντονίζει τις εθελοντικές ομάδες πυρασφάλειας.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον συντονισμό όλων των πρότυπων προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

• Γεωργιάκος Δημήτριος του Μιχαήλ
Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
α) Τμήμα Μελετών και Έργων
β) Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων
γ) Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων
Συνεργάζεται και συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Σφέτσα Κωνσταντίνο για τα θέματα των τεχνικών συνεργείων.
Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

• Ελευθερίου Σωτήριο του Ιωάννη
Εντεταλμένος Σύμβουλος Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Υποδομών, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Παιδικών Χαρών.​
Συνεργάζεται με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τεχνικών Υπηρεσιών Γεωργιάκο Δημήτριο.
Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

• Κασιδόκωστας Παντελεήμων του Νικολάου
Εντεταλμένος Σύμβουλος Συντονισμού του έργου των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

• Καραγιάν Ωσαννά του Κεβόρκ
Εντεταλμένη Σύμβουλος Λεσχών Φιλίας και Υγείας που περιλαμβάνει:
Λέσχες Φιλίας
α) Βάρης
β) Βούλας
γ) Βουλιαγμένης
Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

• Μπραϊμνιώτη Μαρία του Σωκράτη​Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού και Αθλητισμού.​Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

• Παπαμιχαήλ Βασίλειο του Μιχαήλ​
Εντεταλμένος Σύμβουλος Τοπικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει:

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
α) Τμήμα Κυκλοφορίας και Στάθμευσης
β) Τμήμα Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος.
Λειτουργία Καταστημάτων
Διαχείριση θεμάτων μη δεσποζόμενων ζώων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
α) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
β) Τμήμα Προμηθειών
γ) Τμήμα Ταμείου
Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

• Κικίλιας Κυριάκος του Παναγιώτη
Εντεταλμένος Σύμβουλος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

• Κανέλλου Μαρία του Χρήστου
Εντεταλμένη Σύμβουλος Καταπολέμησης της Ενδοοικογενειακής και Σχολικής Βίας.
Συνεργάζεται με την Αντιδήμαρχο Σταμπέλου Αικατερίνη.
Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

• Σουτόγλου Δήμητρα του Γεωργίου
Εντεταλμένη Σύμβουλος Εθελοντισμού και Απασχόλησης
Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

• Σφήκα Βασιλική του Δημητρίου
Εντεταλμένη Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής.
Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

• Σωτηρόπουλος Παναγιώτης του Πλάτωνα
Εντεταλμένος Σύμβουλος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

​ α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών
​ β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

• Φουρναράκη Μαρία του Διονυσίου
Εντεταλμένη Σύμβουλος για την εναρμόνιση δράσεων και έργων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

• Ψαλλίδας Νικόλαος του Ιωάννη
Εντεταλμένος Σύμβουλος για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και συντονισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου καθώς και για την οργάνωση, συντονισμό λειτουργία των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

Η δήλωση του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 

Στους νέους αντιδημάρχους ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους και να είναι το ίδιο παραγωγικοί και δημιουργικοί όπως οι προκάτοχοί τους. Συγκεκριμένα δήλωσε: 

"Με τους νέους αντιδημάρχους της πόλης μας ανταλλάξαμε ευχές για τον ερχομό του νέου έτους, ενώ παράλληλα τους ευχήθηκα, στα νέα τους καθήκοντα, να είναι εξίσου παραγωγικοί και δημιουργικοί όσο και οι προκάτοχοί τους.
Ευχαριστώ θερμά τους απερχόμενους Αντιδημάρχους για τη σημαντική συμμετοχή τους στην υλοποίηση των έργων και δράσεων του Δήμου μας".Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.