Ο Διονύσης Χατζηδάκης κωδικοποιεί το νομοσχέδιο για την Αυτοδοίκηση

0 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, 12:27

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ (δήμους και περιφέρειες), «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και ήδη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 53/11.03.2020. 

Ο βουλευτής του Νοτίου Τομέα της Ν.Δ. και πρώην δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου μιλώντας στη Βουλή είπε ότι "ο δήμαρχος σήμερα πρέπει να είναι μάνατζερ", κωδικοποιεί το περιεχόμενό του διευκολύνοντας τους ενδιαφερόμενους αυτοδιοικητικούς να το μελετήσουν και να το αξιοποιήσουν. 

Ο νόμος 4674/20 δίνει αναπτυξιακή ώθηση στους Δήμους, ενώ συγχρόνως αντιμετωπίζει μια σειρά δυσλειτουργίες που υπάρχουν στον δημόσιο τομέα. Οι Δήμοι μετεξελίσσονται και αποκτούν, όπως και οι Περιφέρειες, επιπλέον αρμοδιότητες και πόρους.

Εφόσον τα εργαλεία αυτά του νόμου γίνουν κατανοητά, οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες μπορούν να εκτελέσουν πλέον απρόσκοπτα το έργο τους.

Συγκεκριμένα:

1. Συστήνεται Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου, ως ανώτατο συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Εσωτερικών, με εισηγητικές αρμοδιότητες (Άρθρο 1)

2. Εισάγεται ο θεσμός της τεχνικής βοήθειας τόσο των υπηρεσιών διαχείρισης των ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και των δυνητικών δικαιούχων (δήμοι) (Άρθρο 1)

3. Προβλέπεται η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ευέλικτα και πρωτοποριακά νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση και υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και η συμβουλευτική, επιστημονική και τεχνική στήριξη των δήμων και των περιφερειών (Άρθρο 2)

4.  Εισάγεται ένα πρωτοποριακό σύστημα υποκατάστασης/υποβοήθησης των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ μέσω προγραμματικής σύμβασης με τις τεχνικές υπηρεσίες της ΕΕΤΑΑ, της ΜΟΔ ΑΕ, των Αναπτυξιακών Οργανισμών και των Δικτύων Δήμων (Άρθρο 3 και Άρθρο 4)

5. Λήγει ο αποτυχημένος θεσμός της «διοικητικής υποστήριξης» μεταξύ των δήμων, ο οποίος διόγκωσε τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και επιβράδυνε υπέρμετρα το βαθμό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων (Άρθρο 5)

6. Δημιουργείται για πρώτη φορά Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να καταγραφεί το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού τους και της οικονομικής τους λειτουργίας, για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών (Άρθρο 6)

7. Εισάγεται νέο πλαίσιο για τη συνεργασία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και ορίζεται ότι οι ΟΤΑ και συγκεκριμένα νομικά τους πρόσωπα μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους για την άσκηση αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τον πολίτη (Άρθρο 7 και Άρθρο 8)

8. Επιταχύνεται η κατάρτιση – εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ, με ένα πλέγμα βοηθητικών διατάξεων, ώστε να λειτουργήσει επιτέλους μία πρακτικά ανενεργή πρόβλεψη (Άρθρο 9 έως και Άρθρο 12)

9. Ρυθμίζονται τα θέματα συμμόρφωσης προς τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για το σύστημα εισόδου – εξόδου διερχομένων από τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς και ρυθμίζονται οι διαδικασίες κατασκευής και ανακαίνισης των συνοριακών σταθμών (Άρθρο 13)

10. Εκσυγχρονίζεται το ισχύον πλαίσιο για τις υπαίθριες διαφημίσεις και εισάγονται καινοτόμες προβλέψεις για τα νέα διαφημιστικά πλαίσια (Άρθρο 15)

11. Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στους τρεις μεγάλους δήμους της χώρας (Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς) ένα σύστημα παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων άλλων φορέων, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης του
γραφειοκρατικού κυκεώνα (Άρθρο 16)

12. Θεσπίζεται πρότυπο πρόγραμμα τηλε-ιατρικής για τους κατοίκους ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της χώρα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμούς, το οποίο συνίσταται στην κατ΄ οίκον διεξαγωγή προληπτικών ιατρικών εξετάσεων και την άμεση ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων τους σε συμβεβλημένο ιατρό, ως τμήμα του επιτυχημένου προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (Άρθρο 17).

13. Δημιουργείται Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων σε μία προσπάθεια καταγραφής των οργανώσεων αυτών προς αξιοποίηση της δράσης τους σε θέματα που άπτονται της προστασίας των αδέσποτων ζώων (Άρθρο 19)

14. Καθορίζεται ότι εφεξής οι υπηρεσίες του δημοσίου θα προμηθεύονται ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, καθώς και οχήματα με κινητήρα χαμηλής εκπομπής ρύπων (Άρθρο 23)

15. Ρυθμίζονται καίρια ζητήματα ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ανέγερσης και μίσθωσης κτιρίων προσχολικής αγωγής προκειμένου να καλυφθούν άμεσα και απρόσκοπτα οι ανάγκες όλων των οικογενειών (Άρθρο 14 και Άρθρο 24)

16. Εισάγονται σημειακές τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Καλλικράτης και Κλεισθένης) με σκοπό τη θεραπεία χρονιζουσών παθογενειών στην οικονομική και διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ (Άρθρο 25 και Άρθρο 26)

17. Εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις για τη δήλωση, διόρθωση και μεταβολή ληξιαρχικών γεγονότων και εισάγονται καινοτόμες ρυθμίσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών (Άρθρο 27 έως και Άρθρο 30)

18. Διευκολύνονται οι διαδικασίες για τη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων από Έλληνες της αλλοδαπής (Άρθρο 31 έως και Άρθρο 33 και Άρθρο 35)

19. Εξειδικεύονται εβδομήντα (70) χρόνια μετά τη θέσπιση τους και σε πλήρη στοίχιση με τη νομολογία του ΣτΕ, οι διατάξεις για τη διοικητική μεταβολή του επωνύμου, ώστε να καθίσταται δυνατή η μεταβολή του επωνύμου ενώπιον του αρμοδίου δημάρχου (Άρθρο 34)

20. Τροποποιείται σημειακά ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας και η διάρθρωση των κεντρικών αρμοδίων υπηρεσιών, με σκοπό την καλύτερη διοικητική ανταπόκριση στα υποβαλλόμενα αιτήματα (Άρθρο 36 έως και Άρθρο 38)
 
Θέματα Δημόσιας Διοίκησης

1. Παρέχεται για πρώτη φορά από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους  νομική υποστήριξη στο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα (Άρθρο 52)

2. Εισάγονται διατάξεις για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων (Άρθρο 42 έως και Άρθρο 44)

3. Βελτιώνονται οι διατάξεις για την επιλογή προϊσταμένων στη διοίκηση και τους ΟΤΑ και διορθώνονται αδικίες, ώστε να επιτευχθεί αξιοκρατική πλήρωση των θέσεων (Άρθρο 45 και Άρθρο 46)

4. Ρυθμίζονται θέματα αδειών δημοσίων υπαλλήλων και θεσπίζεται άδεια για όσους υπαλλήλους έχουν σύζυγο ή ανήλικο τέκνο που πάσχει από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους) και λαμβάνουν χημειοθεραπείες, ανοσοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες, η οποία άδεια καλύπτει τη μέρα της θεραπείας και την επομένη αυτής, λόγω της πολυπλοκότητας των θεραπειών αυτών (Άρθρο 47 και Άρθρο 48)

5. Πειθαρχικό Δίκαιο, εναρμονίζονται οι πειθαρχικές διατάξεις για τους υπαλλήλους  των ΟΤΑ και του Δημοσίου (Άρθρο 53 έως και Άρθρο 55)

6. ΑΣΕΠ, επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης και της λειτουργίας του ΑΣΕΠ (Άρθρο 56 έως και Άρθρο 66)

7. Συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (Άρθρο 77)

Τροπολογίες του ν/σ:

1. ΥΠΕΣ: Διευκόλυνση των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης καθαριότητας, πράσινου, στις  περιστάσεις που χρειαστεί ( Άρθρο 117)

2. Πρόβλεψη για άμεσες προσλήψεις στις δομές φιλοξενίας προσφύγων (Άρθρο 109 έως  και Άρθρο 114)

3. Τροπολογία ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ: Διαγραφή προστίμων για την μη έγκαιρη καταχώριση  προεκλογικών δαπανών στις αυτοδιοικητικές εκλογές το 2010 που προέκυψαν λόγω κατάρρευσης του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισής τους (Άρθρο 122)

4. Με νομοτεχνική βελτίωση: διευκολύνονται δήμοι πληθυσμού κάτω των 20.000  κατοίκων στην κατάρτιση προϋπολογισμών όταν δεν επαρκούν τα έσοδα των ανταποδοτικών υπηρεσιών να καλύπτονται από κάθε είδους τακτικά και έκτακτα έσοδα εκτός αυτών για ειδικούς σκοπούς (Άρθρο 9) 

Σχόλια Αναγνωστών

0 Προσθήκη σχολίου

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια για αυτό το άρθρο.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.