ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Σχετικά με το δικαίωμα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών - Τι δεν κατάσχεται"

Γράφει η Χαρά Γιαννοπούλου* 3 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, 17:32

Φλέγον ζήτημα αποτελεί πλέον η δυνατότητα να αίρεται το τραπεζικό απόρρητο και να δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των οφειλετών δυνάμει της περιβόητης διάταξης του άρθρου 24 του Ν. 2915/2001 ( ΦΕΚ Α 109 20010529) η οποία ωστόσο εγείρει πολλά ζητήματα αντισυνταγματικότητας ιδίως αναφορικά με την συμβατότητά της με το άρθρο 5 του Συντάγματος περί πρόσβασης όλων στην οικονομική ελευθερία αλλά και με το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ,το οποίο προστατεύει την περιουσία κάθε φυσικού προσώπου και ως εκ τούτου και το περιεχόμενο των τραπεζικών λογαριασμών.

Χρήσιμη και προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και η πρόσφατη απόφαση υπ΄ αριθμόν 3316/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα της άκριτης δέσμευσης όλων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο εκάστοτε οφειλέτης στα επιμέρους τραπεζικά ιδρύματα , γεγονός που κρίθηκε από το Δικαστήριο ως αντισυνταγματικό αφού προσκρούει στην συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της οικονομικής ελευθερίας και προκαλεί οικονομική αβελτηρία του οφειλέτη.

Υπάρχουν δύο διακρίσεις αναφορικά με τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών στα χέρια της Τράπεζας ως Τρίτου προσώπου θεματοφύλακα ουσιαστικά των χρημάτων που τηρεί ο κάθε πελάτης της ( οφειλέτης) στο λογαριασμό της :
Η περίπτωση που δανειστής και άρα κατασχούσα αρχή είναι το ΔΗΜΟΣΙΟ για κάθε είδους οφειλές των πολιτών προς το Δημόσιο ( ΙΚΑ , Δ.Ο.Υ κτλ, Σ.Δ.Ο.Ε) , η οποία ρυθμίζεται από τον ΚΕΔΕ ( κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων) και συγκεκριμένα από το άρθρο 31 ν.δ. 356/1974 .

Στο άρθρο αυτό ορίζεται τι δεν μπορεί να κατασχεθεί και αυτό είναι το εξής : Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών , συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων , που καταβάλλονται περιοδικά , εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ, στις περιπτώσεις δε υπέρβασης , επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ¼ αυτών , το εναπομένον όμως ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.500,00 Ευρώ. Επιπλέον σημαντική είναι και η διάταξη που αναφέρει ότι γενικότερα οι καταθέσεις των ιδιωτών σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα .

Απαιτείται συνεπώς ο εκάστοτε οφειλέτης να γνωστοποιήσει έναν μόνον τραπεζικό λογαριασμό , εφόσον διαθέτει περισσότερους , που να είναι ακατάσχετος, σε περίπτωση δε που υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας ή σύνταξης ή λοιπών ασφαλιστικών βοηθημάτων δηλώνεται συνήθως αυτός. Επιπλέον δεν κατάσχονται απαιτήσεις διατροφής εκ του νόμου ή από διάταξη τελευταίας βουλήσεως ( διαθήκη). Ενώ τέλος χρήσιμη είναι και η διάταξη του άρθρου 30 Α του ΚΕΔΕ που ορίζει ότι δεν επιβάλλεται κατάσχεση εις χείρας τρίτου ήτοι της Τράπεζας για απαιτήσεις που υπολείπονται του συνολικού ποσού ύψους 50 ευρώ και εφόσον επιβληθεί δεν υποβάλλεται δήλωση από μέρους της Τράπεζας για τυχόν υπάρχοντα τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε οφειλέτη στα συστήματά της.

Η δε Τράπεζα υποχρεούται μέσα στην αποκλειστική προθεσμία 8 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που της επιδόθηκε το κατασχετήριο να δηλώσει εγγράφως ή και προφορικώς στην εκάστοτε Δημόσια Αρχή που επιβάλλει την κατάσχεση εάν και μέχρι ποίου ύψους τηρούνται ή όχι τραπεζικοί λογαριασμοί για τους οφειλέτες του Δημοσίου και σε καταφατική περίπτωση υποχρεούται να τους δεσμεύσει και να αποδώσει τα χρήματα στο δανειστή- Δημόσιο μέχρι που να καλυφθεί η απαίτησή του….

2) Η περίπτωση που δανειστής του εκάστοτε οφειλέτη –πελάτη της τράπεζας είναι ΙΔΙΩΤΗΣ φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδίδει το κατασχετήριο στην τράπεζα και την υποχρεώνει πλέον σε πιο σύντομη προθεσμία 8 ημερολογιακών ημερών , να δηλώσει εάν ο οφειλέτης του έχει λογαριασμούς στην Τράπεζα και σε καταφατική περίπτωση να τους δεσμεύσει. Εδώ έχει εφαρμογή ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και δη το άρθρο 982 παράγραφοι 1,2 αλλά και το άρθρο 20 Ν. 4161/2013 που ορίζουν τι δεν κατάσχεται και συγκεκριμένα : ΔΕΝ κατάσχονται πράγματα που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά, εταιρικές μερίδες σε προσωπικές εταιρείες , απαιτήσεις διατροφής, απαιτήσεις μισθών , συντάξεων, ασφαλιστικών παροχών ανεξαρτήτως πλαφόν- ελάχιστου ύψους , απαίτηση διατροφής που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης ή προορίζεται για συνεισφορά σε ανάγκες της οικογένειας, κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις..

Επιπλέον δυνάμει του άρθρου 20 Ν. 4161/2013 ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΕΣ είναι σε κάθε περίπτωση και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ και των 2.000 ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού. Και πάλι απαιτείται δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των τραπεζών στους οποίους τηρεί λογαριασμούς για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο και επιπλέον εδώ υποχρεωτικά καταθέσεις που αφορούν σε μισθούς ή συντάξεις ή ασφαλιστικές παροχές προσδιορίζονται υποχρεωτικά ως τέτοιες και κατά το υπερβάλλον ποσό προστατεύονται δυνάμει της διάταξης του άρθρου 982 που αναφέραμε ως λογαριασμοί μισθοδοσίας.

Με βάση τις δύο αναφερθείσες περιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι χρήσιμο είναι ο κάθε οφειλέτης – πελάτης Τράπεζας να σπεύσει ταχέως να προσδιορίσει ποιός τραπεζικός λογαριασμός από τους περισσότερους που ενδεχομένως τηρεί , είναι λογαριασμός στον οποίο του κατατίθεται σύνταξη ή μισθός η λοιπά ασφαλιστικά βοηθήματα ώστε να τύχει της προστασίας που του δίνει ο νόμος .

Σε κάθε περίπτωση δε χρήσιμο θα ήταν να προβληματιστούμε όλοι για τον εάν και κατά πόσο η άκριτη άρση του τραπεζικού απορρήτου καθώς και η δέσμευση όλων ανεξαιρέτως των τραπεζικών λογαριασμών ενός οφειλέτη είναι ή όχι επιτρεπτή και συγκεκριμένα εάν η διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 2915/2001 ( ΦΕΚ Α 109 20010529) που άνοιξε το δρόμο στις κατασχέσεις τω τραπεζικών λογαριασμών, των μετοχών αλλά και των τραπεζικών θυρίδων συμβαδίζει ή όχι με το Σύνταγμα και ιδίως με την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της οικονομικής ελευθερίας ( άρθρο 5 Συντάγματος) ; Υπάρχουν ενδεχομένως κάποια όρια ως προς την ανεξέλεγκτη εφαρμογή της;;

Ελπίζω πως ναι , διαφορετικά και το τραπεζικό σύστημα της χώρας θα καταρρεύσει από κατασχέσεις χωρίς νόημα και πολλές φορές και χωρίς οικονομικό αντίκρυσμα αλλά και οι οφειλέτες πελάτες των τραπεζών δεν θα μπορούν να ορθοποδήσουν αφού θα δεσμεύονται άκριτα όλοι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί!!!

Ας ελπίσουμε ότι από τον Ιανουάριο του 2015 με τον Νόμο που θα ψηφίσει η τωρινή Κυβέρνηση για τα Κόκκινα Δάνεια και τη Ρύθμιση- περικοπή οφειλών προς το Δημόσιο θα δοθεί μία ανάσα στους οφειλέτες αλλά και στις τράπεζες από τις άνευ ουσίας κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών!!!

*Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι Δικηγόρος, Δημοτική Σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου με το συνδυασμό "Νέα Δύναμη για το Φάληρο".
E-mail : xara.giannopoulou@yahoo.gr
Κινητό: 6938682799

 

Σχόλια Αναγνωστών

3 Προσθήκη σχολίου
ΓΙΩΡΓΟΣ 15.02.19
ΜΠΟΡΕΙ Η ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Απάντηση
Ολυμπία Σφήκα 28.02.16
Ειμαι αποστρατη Αξιωματικος των Ε.Δ απο 14 Ιανουαριου 2015 απο 28 Αυγουστου του 2015 άρχισε η καταβολη συνταξεως μου απο το Γενικο Λογιστηριο του Κρατους σε τραπεζικο λογαριασμο μισθοδοσιας (ο οποιος υπηρχε στο παρελθον για την μηνιαια πληρωμη μου), την 26 Φεβρουαριου 1016 λαμβανω ηλεκτρονικα τον προσωποιημενο αναλυτικο φυλλο μισθοδοσιας μου απο το ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ εκ μερους του Γ.Λ.Κ το οποιο μου λεει την καταβολη της μηνιαιας συνταξεως μου οπως γινεται καθε μηνα...στα 890 ευρω απογευμα της 26 Φεβρουαριου παω να βγαλω χρηματα 420 ευρω οπως δικαιουμε και ανακαλυπτω οτι αυτα τα χρηματα δεν μπορω να τα βγαλω προσπαθουσα μεχρι της 03:00π.μ και τιποτα..επικοινωνω με την ευπηρετηση πελατων της ALFA BANG και μου λενε οτι ναι υπαρχει το ποσο αλλα ακομη δεν εχει αποδεσμευτη να προσπαθησω αργοτερα να μην σας τα πολυ λεω οπως προανεφερα προσπαθουσα εως τα ξημερωματα, μεσω ALFA WEB BANKING ανακαλυπτω οτι εγινε δεσμευση ποσου τυπου 98 και παλι επικοινωνω με την εξυπηρετηση πελατων η οποια δεν ηξερε τι ειναι αυτο..μπαινω στο googl και ανακαλυπτω οτι ειναι κρατηση μεσω εφοριας υπαρχει οφειλει αλλα εχει γινει διακανονισμος με την εφορια μεσω της υπηρεσιας μου (ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ) διοτι οταν πηγα να καταθεσω τα χαρτια συνταξιοδοτησεις και καταβολης ΕΦΑΠΑΞ ζητουσαν φορολογικη ενημερωτητα λογο του οτι χρωσταω τους προσκομοισα Βεβαιωση Οφειλων και με υπευθυνη δηλωση του Ν.105 ζητουσα με την καταβολη του ΕΦΑΠΑΞ πρωτα να γινει η εξοφληση των οφειλων μου και να παρω τα υπολοιπα..απο οτι γνωριζω υπαρχει ακατασχετο μεχρι 1250 ευρω εγω δεν λαμβανω τοσα ως συνταξιουχα την 26 Φεβρουαριου εμαθα εντελως τυχαια οτι επρεπε να δηλωσουμε εναν ακατασχετο λογαριασμο μεσω ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ το εκανα ενω κανενας απο τους πρωην συναδελφους μου δεν εχει κανει κατι τετοιο και οσοι ειναι εν ενεργεια η αποστρατεια..διοτι σαν στρατιωτικοι εχουμε ολοκληρη διαδικασια ανοιγμα λογαρισμου μεσω υπηρεσιας.....εχω μια μανα 80 χρονων την οποια συντηρω μεχρι να λαβει τη συνταξη του θανοντος πατρος μου ο οποιος απεβειωσε την 12 Ιουλιου 2015 αντιμετωπιζω σοβαρο προβλημα υγειας για αυτο και αποστραετυτικα απο την υπηρεσια..μιλησα με διευθυντες τραπεζων, εφοριακους, υπαλληλους τραπεζων...πρωην συναδελφους και ολοι με διαβεβαιωσαν οτι αυτο ειναι πρωτακουστο και οτι εχει γινει λαθος..λαθος?? ενα Σαββατοκυριακο χωρις να εχουμε 20 ευρω μην και τυχων μας τυχει κατι...? δεν σας κρυβω οτι εκνευριστηκα απιστευτα πολυ διοτι το κρατος λειτουργει ανεξέλεγκτα και καποιος υπαλληλος λογω υπερβαλοντα ζηλου εμενα με φτανει στα ακρα...δεν σας κρυβω οτι θα να κινηθω νομικα απεναντι στον ομιλο της τραπεζας μετα λειπεις μου διαπυστωνω οτι παρολους τους ισχυοντες νομους ο καθε ενας κανει οτι του καπνιση.....
Απάντηση
κωστας 30.03.16
εισαι αξιωματικος και γραφεις με τοσα αθλια λαθη; γι αυτο φτασαμε σε αυτο το χαλι...
Απάντηση
Προσθήκη σχολίου
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ!
Απάντηση σε x
* Υποχρεωτικά πεδία* Το vimaonline σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά και άσχετα με το περιοχόμενο του άρθρου σχόλια. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.